Statut Stowarzyszenia Dziedzictwo

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Dziedzictwo, zwane w dalszej części niniejszego statutu „Stowarzyszeniem”, posiada osobowość prawną i działa w ramach obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej porządku prawnego, w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.

§ 2

1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Tarnowskie Góry.

§ 3

1. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak też innych państw, w ramach statutowych uprawnień oraz poszanowania tamtejszego prawa.
2. W kontaktach zagranicznych Stowarzyszenie może posługiwać się swoją nazwą przetłumaczoną na języki obce.

§ 4

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, pośrednio lub bezpośrednio realizujących podobne cele statutowe Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie może pozostawać w tych organizacjach na zasadzie pełnej autonomii.
3. O przystąpieniu lub wystąpieniu z organizacji, o której mowa w ust. 1, decyduje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 5

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
3. Stowarzyszenie może powoływać do realizacji określonych zadań statutowych jednostki organizacyjne, działające na podstawie niniejszego statutu oraz własnych regulaminów.
4. O utworzeniu i likwidacji jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia oraz zatwierdzenia jej regulaminu decyduje Zarząd Stowarzyszenia.
5. Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną. Zakres działalności odpłatnej zostanie określony innym aktem wewnętrznym.

§ 6

1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
2. Stowarzyszenie ma prawo wydawania zaświadczeń i legitymacji członkowskich według wzoru określonego przez Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział II

Działalność, cele i sposoby ich realizacji

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w następujących obszarach: kultura, nauka, edukacja, sport i turystyka, ochrona środowiska, profilaktyka zdrowia, pomoc społeczna i rozwijanie postaw obywatelskich.

§ 8

Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności, realizując zadania publiczne w sferze:
a) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
c) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa;
d) ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
e) ochrony zdrowia, w tym promocji zdrowia;
f) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
g) działalności charytatywnej;
h) działań wspierających budowanie więzi międzypokoleniowych w społeczeństwie;
i) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, wartości chrześcijańskich oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej i religijnej,
j) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

§ 9

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów;
b) organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, seniorów
c) organizowanie imprez kulturalnych;
d) organizowanie imprez sportowych, spotkań integracyjnych, zajęć dla dzieci, młodzieży, osób starszych;
e) propagowanie turystycznych walorów regionu, ochronę zabytków i dziedzictwa kulturowego;
f) kształtowanie właściwego stosunku do środowiska, szerzenie zrozumienia celów ochrony środowiska oraz propagowania spraw ochrony środowiska i poczynań zmierzających do zapewnienia tej ochrony;
g) prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk;
h) finansowe, rzeczowe, informacyjne wspieranie osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej;
i) organizowanie różnych form wypoczynku, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży
j) współpracę z innymi organizacjami, podmiotami na rzecz rozwoju lokalnego środowiska społecznego, wspólnoty lokalnej;
k) gromadzenie zbiorów dokumentujących przeszłość i teraźniejszość regionu,
l) wydawanie książek, czasopism, broszur, pamiątek związanych z celami Stowarzyszenia;
m) inne działania realizujące cele statutowe

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
3 . Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

§ 11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona jest praw publicznych,
b) uznaje cele statutowe Stowarzyszenia,
c) wyraża gotowość aktywnego działania na rzecz Stowarzyszenia,
d) złoży deklarację członkowską na piśmie,
e) zostanie zarekomendowana przez członka Stowarzyszenia,
f) dokona wpłaty obowiązującej składki członkowskiej w dniu złożenia deklaracji.

§ 12

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która uznaje cele statutowe Stowarzyszenia i zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela będącego osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
2. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji, nie później niż w ciągu miesiąca od daty jej złożenia.
3. Założyciele Stowarzyszenia stają się członkami Stowarzyszenia w chwili jego zarejestrowania.

§ 13

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu lub co najmniej 5 członków Stowarzyszenia, za zgodą osoby zainteresowanej.

§ 14

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia oraz uczestniczenia w ogólnych zebraniach Stowarzyszenia, zabierania głosu w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia;
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia
c) udziału w wykładach, zajęciach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
d) zgłaszania wniosków i opinii co do działalności Stowarzyszenia;
e) noszenia odznaki organizacyjnej oraz otrzymania legitymacji członka Stowarzyszenia;
f) zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia lub o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) aktywnie działać na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia, wykonywać przyjęte zadania, przestrzegać zasad lojalności wobec władz Stowarzyszenia;
b) przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
c) regularnie opłacać składki;
d) uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach członków.

§ 15

1. Członek wspierający:
a) może brać udział – z głosem doradczym – w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia,
b) zobowiązany jest do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
c) zwolniony jest z obowiązku aktywnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych,
d) zwolniony jest z obowiązku opłacania składek,
e) nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy:
a) ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia,
b) zwolniony jest z obowiązku aktywnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych,
c) zwolniony jest z obowiązku opłacania składek,
d) nie posiada czynnego, ani biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, poza tym ma takie same prawa, przewidziane statutem, jak członkowie zwyczajni.

§ 16

1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
• z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia
• z powodu nie płacenia składek za okres pół roku
• na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia,
c) ze względu na brak przejawów aktywności na rzecz Stowarzyszenia,
d) nie wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
e) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
f) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

§ 18

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zgromadzenie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tą funkcję pełnić przez dowolną ilość kadencji.
3. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 19
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

Walne Zgromadzenie Członków

§ 20

1.Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
4. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane co najmniej raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
Jeśli na Zgromadzeniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia Członków. Walne Zgromadzenie Członków jest ważne w drugim terminie bez względu na liczbę zgromadzonych na nim osób.
5. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 21

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
2. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje każdorazowo wybierane Prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz.
3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian w statucie,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie nadawania i pozbawiania godności członka honorowego,
i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
l) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

Zarząd

§ 22

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i z tego tytułu ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem.
2. Zarząd składa się z 3 do 7 osób, w tym prezesa, wiceprezesa i skarbnika.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
4. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
5. Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie i organizowanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków,
i) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
j) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,
k) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
l) tworzenie i likwidowanie jednostek organizacyjnych oraz zatwierdzanie im regulaminów,
m) załatwianie innych spraw i zadań nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji pozostałych władz Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna

§ 23

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej :
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

§ 24

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
c) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
d) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
e) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
f) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
g) wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu lub członka Zarządu w razie jego bezczynności ,
h) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,

Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 25

1. Mienie Stowarzyszenia stanowi ogół aktywów majątkowych uzyskanych przez Stowarzyszenie w toku jego działalności statutowej.
2. W skład mienia Stowarzyszenia wchodzi także majątek jego jednostek organizacyjnych.
3. Źródłami pozyskiwania mienia są w szczególności:
a) składki członkowskie;
b) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego Stowarzyszenia;
c) dotacje, darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej;
d) pozostałe wpływy z działalności statutowej.
4. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
5. Składki członkowskie za dany rok powinny być wpłacane do 31 stycznia.
6.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 26

1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.
2. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organu lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „ osobami bliskimi”;
b) przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
d) zakupu towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 27

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Statut po zmianach przyjęto Uchwałą nr 6/2019 w dniu 14 października  2019 r.